Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Aktualności

Bezpłatne badania wody. Limit badań wyczerpany.

Sądeckie Wodociągi ogłaszają bezpłatne badania wody z przydomowych studni. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN bezpłatnych badań wody z prywatnych studni prowadzonych przez Sądeckie Wodociągi.

Badania prowadzone są w ramach działań Sądeckich Wodociągów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Są działaniem prozdrowotnym na rzecz środowiska lokalnego. Mają na celu wskazać na znaczenie bezpiecznej wody dla zdrowia i życia człowieka.

Akcja prowadzona jest w okresie od 24 sierpnia do 14 września 2022 roku lub do wyczerpania się limitu. (limit badań wyczerpany)

Liczba badań to 30 (trzydzieści) próbek.

 1. Badania są prowadzone na terenie działania spółki Sądeckie Wodociągi w gminach: Korzenna, Nawojowa, Stary Sącz oraz na terenie Miasta Nowego Sącza. Badania są adresowane przede wszystkim do właścicieli posesji: 
  - nie posiadających przyłączy wodociągowych,
  - mających możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej Sądeckich Wodociągów.
 2. Badania są wykonywane bezpłatnie przez akredytowane laboratorium Sądeckich Wodociągów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są od 24 sierpnia br. pod numerem telefonu Sądeckich Wodociągów: 18 4141218 w godzinach 7:00 – 15:00. Osoby zainteresowane badaniami zobowiązane są do podania następujących danych: 
  - imię i nazwisko, 
  - adres zamieszkania (pobrania próbki), 
  - numer telefonu. 
  Podane dane służą wyłącznie do komunikacji ze spółką w celu wykonania bezpłatnych badań wody.
 4. Próbki pobierane są w poniedziałki i wtorki w godz. 8:00-11:00 przez pracowników laboratorium Sądeckich Wodociągów po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z właścicielami posesji.
 5. Wyniki badań będą do odebrania w siedzibie spółki – Nowy Sącz, u. Wincentego Pola 22 (Laboratorium – od godz. 7:00 do 15:00).Wyniki badań będą do odebrania w siedzibie spółki – Nowy Sącz, u. Wincentego Pola 22 (Laboratorium – od godz. 7:00 do 15:00).Wyniki badań będą do odebrania w siedzibie spółki – Nowy Sącz, u. Wincentego Pola 22 (Laboratorium – od godz. 7:00 do 15:00).

 

Nowy Sącz, 22 sierpnia 2022 roku

Zatwierdzam

Wiceprezes Zarządu

Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.   

Sławomir Rajski 

 

 

Klauzula informacyjna w stosunku do uczestników bezpłatnych badań wody z prywatnych studni przez Sądeckie Wodociągi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych są Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830 w imieniu którego działa Dyrektor Spółki.
 2. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych pocztą elektroniczną poprzez adres e – mail: iod@swns.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
 3. Na potrzeby przeprowadzenia usługi badania wody przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestników podczas telefonicznej rejestracji do udziału w akcji bezpłatnych badań wody z prywatnych studni przez Sądeckie Wodociągi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania (pobrania próbki) oraz numer telefonu, jest niezbędne jako warunek wzięcia udziału w akcji i wykonania bezpłatnych badań wody z prywatnych studni przez Sądeckie Wodociągi.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania wody, a po jego zakończeniu w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji 5 lat, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Podane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;
  ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

 

 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty