Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Deklaracja dostępności

Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

telefon: 18 4438643
fax: 18 4438304
e-mail: biuro@swns.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz

Data publikacji nowej strony internetowej: 2021-04-01

Aktualizacja strony internetowej: na bieżąco

Strona internetowa Spółki Sądeckie Wodociągi www.swns.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań spółki Sądeckie Wodociągi.
 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów i PDF (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • Część z zamieszczonych na stronie internetowej filmów nie są dostępne cyfrowo w całości (filmy zostały opublikowane przed 23.09.2020 r.).
 • Struktura Organizacyjna Spółki SW jest przedstawiona w formie grafiki.
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona podmiotowa posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • możliwość zatrzymania animacji,
 • podświetlenie linków,
 • wyrównanie tekstu,
 • tekst przyjazny dla dyslektyków (czytelne czcionki),
 • powiększenie kursora,
 • przewodnik do czytania,
 • podpowiedzi,
 • wyszukiwarka artykułów.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Spółki Sądeckie Wodociągi 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Gieniec 
e-mail: monika.gieniec@swns.pl 
Telefon: 18 4141228 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Spółkę:

 1. Siedziba Spółki Sądeckie Wodociągi, ul. Wincentego Pola 22 Nowy Sącz
 2. Zakład Uzdatniania Wody W Świniarsku, Świniarsko 133
 3. Zakład uzdatniania Wody w Starym Sączu, ul. Podegrodzka 4
 4. Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Sączu, ul. Wielopole 4

Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o.: ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz posiada jedną siedzibę główną w której obsługiwani są interesanci, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schodołaz gąsienicowy).
 • Budynek nie posiada windy.
 • Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim.
 • Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - graficzne oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. W przypadku ogłoszenia ewakuacji w celu sygnalizacji alarmu wykorzystuje się zapowiedź głosową osoby odpowiedzialnej za ewakuację. Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji.

 

Szczegółowy opis lokalizacji Spółki SW

Dojazd:

Spółka Sądeckie Wodociągi Nowym Sączu zlokalizowana jest przy ul. Wincentego Pola 22. W pobliżu dworca kolejowego PKP przy ul. Kolejowej znajduje się Dworzec MPK z którego można dojechać liniami autobusowymi miejskimi numer: 25, 36. Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Nowym Sączu znajdują się na stronie http://www.mpk.nowysacz.pl/timetable/

Parking:

 • bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku znajduje się wiele miejsc parkingowych,
 • wzdłuż ul. Wincentego Pola, przed wjazdem do Spółki Sądeckie Wodociągi znajdują dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Opis ogólny budynku:

Budynek dysponuje dwoma wejściami głównymi - od strony ulicy Wincentego Pola oraz od strony parkingu (różnica poziomów wymaga pokonania kilku schodów) i są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dostęp za pomocą schodołaza gąsienicowego.
Przy głównym wejściu do budynku znajduje się dzwonek, którym niepełnosprawny wzywa pracownika Spółki SW w celu obsługi. Dostaje się on do budynku za pomocą schodołaza gąsienicowego (w pobliżu zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej). Budynek nie posiada windy. 

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • W budynku na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz Dziennik Podawczy, sekretariat znajdujący się na piętrze budynku.
  Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Spółka zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem Dziennika Podawczego (osobiście), telefonicznie 18 4438643, faxem 18 4438304 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail biuro@swns.pl, oraz poprzez komunikator internetowy – ebok.swns.pl
  Zapewnienie komunikacji osoby ze szczególnymi potrzebami ze Spółką Sądeckie Wodociągi polega na tym, że pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu dzwonkiem przy głównym wejściu do budynku.
 • Zapewniona jest informacja na temat pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – tablice informacyjne na temat Działu oraz osób w nim pracujących w celu kontaktu, znajdują się przy każdym pokoju oraz informacja przekazywana wchodzącym poprzez Dziennik Podawczy na parterze budynku.
 • Na stronie internetowej Spółki SW znajduje się informacja o zakresie działalności Spółki w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.
 • Spółka nie zapewnia usługi tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty