Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Deklaracja dostępności

Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

telefon: 18 4438643
fax: 18 4438304
adres mailowy: biuro@swns.pl
adres korespondencyjny: ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz

Data publikacji nowej strony internetowej: 2021-04-01

Aktualizacja strony internetowej: na bieżąco

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-21 

Strona internetowa Spółki Sądeckie Wodociągi www.swns.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań spółki Sądeckie Wodociągi.
 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów i PDF (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • Część z zamieszczonych na stronie internetowej filmów nie są dostępne cyfrowo w całości (filmy zostały opublikowane przed 23.09.2020 r.).
 • Struktura Organizacyjna Spółki SW jest przedstawiona w formie grafiki.
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
 • Brak informacji o Spółce w języku migowym.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona podmiotowa posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • możliwość zatrzymania animacji,
 • podświetlenie linków,
 • wyrównanie tekstu,
 • tekst przyjazny dla dyslektyków (czytelne czcionki),
 • powiększenie kursora,
 • przewodnik do czytania,
 • podpowiedzi,
 • wyszukiwarka artykułów.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Spółki Sądeckie Wodociągi. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Gieniec 
adres mailowy: monika.gieniec@swns.pl 
telefon: 18 4141228, 184141221 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Spółkę:

 1. Siedziba Spółki Sądeckie Wodociągi, ul. Wincentego Pola 22 Nowy Sącz
 2. Zakład Uzdatniania Wody W Świniarsku, Świniarsko 133
 3. Zakład uzdatniania Wody w Starym Sączu, ul. Podegrodzka 4
 4. Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Sączu, ul. Wielopole 4

Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o.: ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz posiada jedną siedzibę główną w której obsługiwani są interesanci, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schodołaz gąsienicowy).
 • szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim
 • drzwi otwierane automatycznie
 • budynek nie posiada windy, natomiast jest udostępniona możliwość skorzystania ze schodołaza gąsienicowego
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - graficzne oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. W przypadku ogłoszenia ewakuacji w celu sygnalizacji alarmu wykorzystuje się zapowiedź głosową osoby odpowiedzialnej za ewakuację. Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji.
 • wzdłuż ul. Wincentego Pola, przed wjazdem na teren Spółki Sądeckie Wodociągi znajdują dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.
   

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • W budynku na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz Dziennik Podawczy, sekretariat znajdujący się na piętrze budynku.
  Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Spółka zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem Dziennika Podawczego (osobiście), telefonicznie 18 4438643, faxem 18 4438304 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail biuro@swns.pl, oraz poprzez komunikator internetowy – ebok.swns.pl
  Zapewnienie komunikacji osoby ze szczególnymi potrzebami ze Spółką Sądeckie Wodociągi polega na tym, że pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu dzwonkiem przy głównym wejściu do budynku.
 • Zapewniona jest informacja na temat pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – tablice informacyjne na temat Działu oraz osób w nim pracujących w celu kontaktu, znajdują się przy każdym pokoju oraz informacja przekazywana wchodzącym poprzez Dziennik Podawczy na parterze budynku.
 • Na stronie internetowej Spółki SW znajduje się informacja o zakresie działalności Spółki w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.
 • Spółka nie zapewnia usługi tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty