Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Konferencja "Infrastruktura Krytyczna Miast" 24-26 października 2018 r.

Międzynarodowa Konferencja „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która odbyła się w dniach 24-26 października 2018 roku w kompleksie hotelowym „Perła Południa” w urokliwej miejscowości Rytro w Beskidzie Sądeckim cieszyła się licznym udziałem osób (115 uczestników) zainteresowanych bezpieczeństwem funkcjonowania infrastruktury komunalnej.

 Obecność przedstawicieli różnorodnych środowisk – naukowego, administracji rządowej i samorządowej, instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, eksploatatorów oraz producentów materiałów i urządzeń dedykowanych infrastrukturze komunalnej – umożliwiła w sposób kompleksowy przedyskutowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, wzajemnych oddziaływaniach i uzależnieniach infrastruktury z uwzględnieniem także czynników i zagrożeń zewnętrznych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • Miasto Nowy Sącz
 • oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie,

natomiast Patronat naukowy:

 • Politechnika Krakowska,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • oraz PWSZ w Nowym Sączu.

Tematyka referatów wygłoszonych podczas konferencji obejmowała szerokie spektrum zagadnień dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury komunalnej, a dzięki obecności krajowych i zagranicznych firm uczestnicy konferencji zapoznali się z najnowszymi technologiami, materiałami i urządzeniami zwiększającymi bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury krytycznej.


Podczas trzech dni wygłoszono 44 referaty, w tym 39 naukowych i 5 prezentacji firmowych. Bogaty program podzielono na siedem sesji problemowych. Po uroczystym otwarciu konferencji dokonanym przez Janusza Adamka – Prezesa Zarządu Spółki „Sądeckie Wodociągi” i Wojciecha Piecha – Wiceprezydenta Miasta Nowego Sącza inauguracyjny wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski z Politechniki Krakowskiej.

Podczas pierwszej sesji przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Janusza Raka przedstawili autorską metodę oceny dywersyfikacji dostaw wody. Dr inż. Izabela Godyń z Politechniki Krakowskiej przedstawiła ekonomiczne uwarunkowania finansowania funkcjonowania kanalizacji deszczowej miast. Zespół Politechniki Lubelskiej dokonał oceny wpływu ukształtowania przestrzennego struktur sieciowych na pewność dostawy transportowanych przez nie mediów. Zespół Politechniki Lwowskiej (Ukraina) pod kierownictwem prof. Michaiła Lobura omówił zastosowanie mikrosystemów płynnych w modernizacji monitorowania środowiska wody. Dr Natalia potoczek (INE PAN Warszawa) i mgr inż. Witold Wilk (Sądeckie Wodociągi) przedstawili propozycję dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wodociągowym. Na zakończenie pierwszej sesji prof. Iwan Shcherba (Uniwersytet Lwowski – Ukraina) przedstawił propozycje współpracy Uniwersytetu Lwowskiego w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Podczas tej sesji uczestnicy zapoznali się z propozycją Spółki z o.o. Proffico dotyczącą bezpieczeństwa bakteriologicznego przy awaryjnych dostawach wody, modułami dezynfekcji do cystern i sieci wodociągowych oraz sposobami paczkowania wody przedstawionymi przez mgra Cezarego Rokickiego.

W drugiej sesji zaprezentowano szesnaście artykułów dotyczących eksploatacji i zarządzania systemami infrastruktury krytycznej autorstwa 45 pracowników naukowych reprezentujących 25 uczelni wyższych i instytucji z Polski i Ukrainy.

Trzecią sesję rozpoczął prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechniki Warszawskiej) referatem dotyczący rozwoju systemów dystrybucji w Polsce w latach 1990-2015. Podczas tej sesji uczestnicy zapoznali się z propozycjami producentów materiałów i armatury sieci dystrybucyjnych infrastruktury reprezentujących Firmy: Stainzeug-Keramo Spółka z o.o., Saint-Gobain PAM oraz Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o..

Czwartą sesję rozpoczęła mł. insp. dr hab. Agata Tyburska z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie referatem pt. Infrastruktura kluczowa dużych aglomeracji miejskich wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku. Dr inż. Piotr Małka (AGH Kraków) przedstawił referat dotyczący cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów OT funkcjonujących w infrastrukturze komunalnej. Zespół Politechniki Krakowskiej kierowany przez prof. dr hab. inż. Elżbietę Nachlik zaprezentował warunki bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej w okresie powodzi. Sesję zakończyła debata poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej miast jako obszarów potencjalnego zagrożenia zewnętrznego w której uczestniczyli:  mł. insp. dr hab. Agata Tyburska (Wyższa Szkoła Policji – Szczytno), prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak (Politechnika Rzeszowska), st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka (Państwowa Straż Pożarna – KM Nowy Sącz), mgr Marek Nieć (Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Nowy Sącz), dr inż. Piotr Małka (AGH Kraków), dr inż. Andrzej Mączałowski (Politechnika Krakowska), mgr inż. Tomasz Żabicki (ASSA ABLOY Poland).

Piąta sesja poświęcona zagadnieniom ryzyka w funkcjonowaniu systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę została rozpoczęta przez prof. dr hab. inż. Janusza Raka referatem zespołu Politechniki Rzeszowskiej dotyczącym metody oceny zagrożenia systemów wodociągowych obsługujących jednostki samorządu terytorialnego. Inż. Wolfgang Podewils (RWE Niemcy) przedstawił referat dotyczący zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach dystrybucji wody w Niemczech. Sesję zakończyło wystąpienie dr hab. inż. Alicji Kicińskiej (AGH Kraków) i mgr inż. Ewy Wysowskiej (Sądeckie Wodociągi) z referatem pt. Ryzyko zdrowotne wynikające z występowania wybranych metali w wodzie ujmowanej i uzdatnionej na przykładzie zbiorowego ujęcia Beskidu Sądeckiego.

Ostatnią w drugim dniu konferencji szóstą sesję rozpoczął prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski (Politechnika Krakowska) wystąpieniem pt. Dokładność a wiarygodność pomiaru przepływu przez kanały przy pomocy koryta zwężkowego. Dr inż. Tadeusz Żaba (Politechnika Krakowska i MPWiK SA Kraków) przedstawił aspekty zarządzania infrastrukturą krytyczną aglomeracji miejskiej w zakresie zapewnienia dostawy wody. Dr inż. Katarzyna Stolecka (Politechnika Śląska) dokonała oceny skutków awarii instalacji procesowej z uwzględnieniem efektu domina. Prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak (Politechnika Rzeszowska) przedstawiła wykorzystanie teorii szarych systemów do analizy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Dr Krzysztof Filipek (FD Libiąż) przedstawił przygotowany wspólnie z mgr inż. Marianem Kuligiem (Sądeckie Wodociągi) referat dotyczący przygotowania systemu zaopatrzenia w wodę do działań w warunkach kryzysowych w świetle obowiązujących norm i przepisów prawnych. Na zakończenie szóstej sesji mgr inż. Kazimierz Kudlik (Sądeckie Wodociągi) przedstawił przygotowany wspólnie z dr hab. inż. Tomaszem Bergelem i dr inż. Agnieszką Operacz (Uniwersytet Rolniczy Kraków) referat dotyczący znaczenia monitoringu dla ograniczenia strat wody i awaryjności sieci wodociągowej.

Drugi dzień intensywnych obrad zakończyła uroczysta kolacja bankietowa podczas której zostały wręczone okolicznościowe certyfikaty Złotego Partnera Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast przedstawicielom Firm: Saint-Gobin PAM oraz Steizung-Keramo.

W trzecim dniu konferencji siódmą sesję plenarną rozpoczął prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła (AGH Kraków) przedstawiając referat pt.  Energia z odpadów komunalnych jako sposób na unikniecie paraliżu śmieciowego. Dr inż. Sławomir Stelmach (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze) przedstawił zagadnienia dotyczące niskoemisyjnych paliw węglowych dla ogrzewnictwa komunalnego.
Podczas tej sesji uczestnicy zapoznali się z propozycją firmy Vofil z Krynicy Zdrój dotyczącą zabezpieczeń produkcji i dystrybucji wody za pomocą małych systemów ozonowania na SUW do 1000 m3/h przedstawioną przez mgra inż. Roberta Muszańskiego.
Ostatnim punktem konferencji była wycieczka techniczna do Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu, gdzie Uczestnicy konferencji zapoznali się z obiektami ujęć wody oraz ciągu technologicznego oczyszczania i dystrybucji wody do systemu aglomeracji Nowego Sącza.

Tematyka Konferencji pozwoliła na integrację środowisk zawodowych i naukowych zainteresowanych problematyką infrastruktury krytycznej miast. W czasie Konferencji, mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz potrzeby w tym zakresie w tym poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Organizator – Spółka „Sądeckie Wodociągi” dziękuje Radzie Naukowo-Programowej i wszystkim uczestnikom konferencji za czynny udział i już zaprasza do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Critical Infrastructure of Cities Poland 2020. 
 

http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty