Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Dla Klienta - Poradnik

Przyłącz wody i/lub kanalizacji

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
LPCZYNNOŚĆDOKUMENTYODPOWIEDŹODPOWIEDZIALNY
1.Wystąpienie inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.

Wniosek o wydanie warunków powinien zawierać: 

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba
 • dane dotyczące nieruchomości/obiektu której dotyczy wniosek: gmina, miejscowość, ulica, nr działki, nr obrębu, informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu
 • określenie zapotrzebowania podane w (m3/dobę) dla zapewnienia dostawy wody na cele: bytowe, technologiczne, przeciwpożarowe i inne
 • określenie zapotrzebowania podane w (m3/dobę) dla odbioru ścieków: bytowych i przemysłowych
 • szkic sytuacyjny lokalizacji budynku na działce/działkach objętych wnioskiem, wykonany na kopii aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (rozumianej jako kopia mapy zasadniczej lub kopia mapy  jednostkowej – nie starszych niż 1 rok od daty ich sporządzenia)

Wydanie warunków w terminie: 

 • 21 dni od daty złożenia wniosku dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • 45  dni od daty złożenia wniosku w pozostałych przypadkach
   
Dział Uzgodnień
2.Złożenie przez inwestora projektu do sprawdzenia.
 • warunki przyłączeniowe
 •  plan sytuacyjny projektowanych podłączeń wykonany na kopii aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, określający usytuowanie nieruchomości i projektowanych przyłączy względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu
 • wykaz Inwestorów z adresami i oświadczeniami RODO
wydanie sprawdzonego projektu w terminie 14 dniDział Uzgodnień
3.Przekazanie przez Dział Uzgodnień danych ze sprawdzonych projektów do Działu Sprzedaży i Zakładu Sieci.
 • nazwisko i imię/nazwa Inwestora
 • adres zamieszkania/siedziba
 • adres budowy (ulica, nr budynku, nr działki, nr obrębu)
 • numer i rodzaj uzgodnionego projektu (woda, kanał)
 Dział Uzgodnień
4.Inwestor poprzez wykonawcę siedem dni przed wejściem na plac budowy zawiadamia pisemnie Zakład Sieci o rozpoczęciu inwestycji.
 • uzgodniony projekt
 • pozwolenie na budowę (nr, data)
 Inwestor
5.Wykonawca przed zasypaniem wykonanego przyłącza wod-kan zgłasza w Zakładzie Sieci do odbioru próbę szczelności przyłącza wody oraz przegląd techniczny kanalizacji sanitarnej.  Wykonawca
6.Odbiór próby szczelności i przegląd kanalizacji sanitarnej przez Zakład Sieci.
 • zgłoszenie do Działu Sprzedaży
 Zakład Sieci
7.Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę warunkową na okres 6 miesięcy.
 • wniosek o zawarcie umowy
 • karta informacyjna zał. nr 1 do umowy
 • umowa (rodzaj, nr, data)
 Dział Sprzedaży/ Biuro Obsługi Klienta
8.Dział Sprzedaży wraz z Zakładem Sieci uzgadnia lokalizację studni do poboru próbek ścieków (dotyczy umów przemysłowych).
 • mapka sytuacyjna z zaznaczonymi studzienkami przykanalikowymi
Zakład Sieci sprawdza i akceptujeDział Sprzedaży/Zakład Sieci
9.Dział Sprzedaży (Zespół do spraw kontroli) kontrolnie pobiera i przekazuje próbki ścieków do analizy w Laboratorium (dotyczy umów przemysłowych).
 • Laboratorium wystawia protokół pobrania próbek
 • ocena analizy laboratoryjnej - wyniki
Laboratorium sprawdza i akceptujeLaboratorium
10.Wystawienie protokołu montażu wodomierza przez Dział Sprzedaży (Ewidencja Wodomierzy).
 • protokół
 Dział Sprzedaży/ Ewidencja wodomierzy
11.Końcowy odbiór przez Zakład Sieci.
 • projekt techniczny
 • powykonawcza mapa inwentaryzacyjna
 • protokoły z przeglądów branżowych oraz Miejskiego Zarządu Dróg
 Zakład Sieci
12.Wystawienie ostatecznego protokołu odbioru przez Zakład Sieci.
 • protokół ostatecznego odbioru końcowego (data odbioru; przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, średnicy, materiałów i długości; rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego; adres nieruchomości)
 Zakład Sieci
13.Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę stałą.
 • umowa stała (rodzaj, nr, data)
 Dział Sprzedaży/ Biuro Obsługi Klienta

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty