Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Dla Klienta - Poradnik

Reklamacje

Procedura postępowania w przypadku reklamacji odbiorcy.

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług. Reklamację wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@swns.pl. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Kryteria i standardy dotyczące poziomu obsługi Klienta zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza z 16.10.2018r. Rozdział IX. oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Sącz z 17.10.2018r. Rozdział 9.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§ 17)
"§17. 4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty.
§17. 5. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie." 
 

 Wszelkie reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej (przesłane pocztą) lub osobiście złożone na Dziennik podawczy
 (mieszczący się na parterze budynku pok. nr 3a) oraz w formie elektronicznej (mail: biuro@swns.pl)

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty