Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Projekty w trakcie realizacji

Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej Spółki z o.o. Sądeckie Wodociągi poprzez rozbudowę bazy aparaturowej dla potrzeb innowacyjnego wykrywania zagrożeń oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

.

 

 

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” poprzez rozbudowę bazy aparaturowej dla potrzeb innowacyjnego wykrywania zagrożeń oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejszy projekt dotyczy istotnego rozszerzenie zakresu działalności badawczo-rozwojowej Spółki Sądeckie Wodociągi oraz świadczonych przez nią usług poprzez rozbudowę, będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa, aparatury badawczej.
 
Cele projektu:

 • wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
 • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań chroniących środowisko naturalne oraz wpływających na wzrost bezpieczeństwa i niezwłocznego eliminowania zagrożeń ujmowania i dystrybucji wody oraz diagnozowania sieci kanalizacji sanitarnej w celu optymalizacji pracy oczyszczalni,
 • utworzenie mobilnego laboratorium badania wody i ścieków oraz sieci diagnostyki parametrów meteorologicznych.
 • podniesienie konkurencyjności regionu i innowacyjności przedsiębiorstwa "Sądeckie Wodociągi" dzięki wzmocnieniu infrastruktury i dostarczeniu specjalistycznej aparatury badawczej, pozwalającej na wprowadzenie innowacyjnych usług w sektorze wodno-kanalizacyjnym i wpływającej na intensyfikację współpracy z jednostkami naukowymi,
 • optymalizacja procesów uzdatniania wody oraz zachowania jej stabilności chemicznej i biologicznej w całym systemie dystrybucji,
 • optymalizacja procesów odbioru, przesyłu i oczyszczania ścieków,
 • zwiększenie stopnia kontroli jakości wytwarzanych produktów i optymalizacji procesów uzdatniania wody,
 • zwiększenie kontroli odbioru, przesyłu i oczyszczania ścieków w systemach objętych działalnością Spółki „Sądeckie Wodociągi”,
 • optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków komunalnych poprzez ograniczenie migracji do systemu wód przypadkowych, infiltracyjnych i opadowych,
 • zbadanie wpływu wielkości intensywności i częstotliwości opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg) na jakość ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej oraz na dopływie do oczyszczalni.,
 • opracowanie innowacyjnych metodyk i zaleceń w zakresie diagnozowania sieci kanalizacyjnych w aspekcie dopływów wód obcych, które będą mogły być zastosowane w innych przedsiębiorstwach wod-kan.
 • opracowanie metodyk i zaleceń w zakresie wzrostu niezawodności transportu ścieków oraz poprawy skuteczności ich oczyszczania, przy jednoczesnej ochronie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, które będą mogły być zastosowane w innych przedsiębiorstwach wod-kan.

Planowane efekty:

Z technicznego punktu widzenia projekt obejmuje:

 • utworzenie mobilnego laboratorium badania jakości wody i ścieków;
 • zakup aparatury badawczej z uwzględnieniem oprogramowania,
 • zakup i instalacja na terenie zlewni kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę z o.o. Sądeckie Wodociągi urządzeń do rejestracji warunków i zjawisk pogodowych z odczytem i przesyłem danych online.

 
Po rozbudowie i uzupełnieniu aparatury przewiduje się rozpoczęcie innowacyjnych badań i analiz zgodnie z opracowaną Agendą Badawczą we współpracy przedsiębiorstwa z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Planowana jest realizacja prac badawczo-rozwojowych:

 • o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionalnej, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i zwiększenie nadzoru i kontroli nad utrzymaniem we wszystkich odcinkach sieci stabilności i wysokiej jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorców oraz zwiększenia bezpieczeństwa odbioru i transportu ścieków bytowo-gospodarczych,
 • charakteryzujących się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne poprzez lokalizację i eliminację miejsc infiltracji ścieków do środowiska oraz wód przypadkowych z gruntu do systemu kanalizacji sanitarnej, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa odbioru i transportu ścieków bytowo-gospodarczych.

 
W oparciu o wytworzoną infrastrukturę B+R we współpracy z UR zostaną opracowane metodyki diagnozowania sieci kanalizacyjnych w aspekcie dopływów wód obcych, które będą na tyle uniwersalne i innowacyjne, że będą mogły być zastosowane w innych przedsiębiorstwach wod-kan. Wynikająca z projektu metodyka lokalizacji miejsc oraz skutecznego wykrywania i eliminowania infiltracji ścieków do gruntu i wód przypadkowych z gruntu do sieci kanalizacyjnych pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne. 
 
W wyniku realizacji projektu zakłada się świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla podmiotów zewnętrznych eksploatujących systemy wodociągowe i kanalizacyjne (w tym: umożliwiających eliminowanie problemów infiltracji ścieków do gruntu i wód przypadkowych z gruntu do sieci kanalizacyjnych eksploatowanych przez inne przedsiębiorstwa wod.-kan.) oraz realizację innych badań dotyczących wody i ścieków.
 
Grupy docelowe projektu:

 • korzyść z realizacji projektu odnosić będą poszczególne gminy, obsługiwane przez Spółkę "Sądeckie Wodociągi" sp. z o.o, a w szczególności mieszkańcy poszczególnych miejscowości, których należy uznać za główną grupę docelową prac B+R realizowanych w ramach zaplanowanej Agendy Badawczej,
 • mobilne laboratorium będzie mogło świadczyć usługi osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie dostarczyć próbki pobranej na własnej posesji do laboratorium centralnego badania wody i ścieków Spółki, w celu zbadania jakości wody i występowania ew. zanieczyszczeń,
 • inne spółki wodociągowe i kanalizacyjne działające na terenach wiejskich oraz na terenach górskich w Województwie Małopolskim i poza nim (należy wziąć pod uwagę cały obszar Polski Południowej), dla których wnioski i wyniki badań, wraz z zaleceniami dotyczącymi natychmiastowego wykrywania, identyfikowania, a następnie niezwłocznego eliminowania wybranych zagrożeń, pojawiających się podczas poboru, uzdatniania i dystrybucji wody wodociągowej, jak również odbioru, przesyłu i oczyszczania ścieków komunalnych będą kluczowe. Efekty realizacji projektu mogą być szeroko wykorzystywane i skalowalne,
 • ze względu na charakter projektu, przewidujący współpracę naukowo-badawczą z Katedrą Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ważną grupą docelową są także kadry naukowe, studenci i doktoranci. Infrastruktura laboratorium mobilnego oraz wieloletnie meteorologiczne dane pomiarowe uzyskane dzięki realizacji projektu będą służyć także naukowcom, doktorantom i ewentualnie studentom z ośrodków badawczych i dydaktycznych w ramach projektów badawczych.

 
wartość projektu: 680 268,00 zł
wkład Funduszy Europejskich: 194 108,60 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 29.01.2021 r.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty