Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Umowa

Zawarcie umowy: Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a Sądeckimi Wodociągami wynika z przepisów prawa.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Art. 6. ust.1. "Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Umowa, o której mowa w ust.1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art.18;
6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust.1, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą."

Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Klient może zawrzeć w Biurze Obsługi Klienta, ul.Wincentego Pola 22 pok. nr 3, w godzinach od 7.00 do  15.00, tel. 18 4141215.

W zależności od świadczonych usług zawieramy następujące umowy:

 

Wypowiedzenie umowy:

Osoba, z którą Spółka zawarła umowę o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków, wypowiada umowę poprzez złożenie pisemnego wniosku  (wzór wniosku) w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 3). Osoba wypowiadająca umowę winna wskazać nowego właściciela nieruchomości, z którym zawarta zostanie nowa umowa o świadczenie usług. W przypadku przepisania umowy, należy dysponować protokołem zdawczo–odbiorczym, zawierającym numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

 

Zmiana danych osobowych i kontaktowych:
Wszelkie zmiany danych osobowych, kontaktowych oraz dotyczących rozliczenia należy zgłaszać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 3). W tym celu Klient wypełnia Kartę informacyjną Załącznik nr 1 do umowy dostępny na stronie www.swns.pl . W szczególnych przypadkach można takowe oświadczenie przesłać pocztą na adres: Spółka Sądeckie Wodociągi Dział Sprzedaży ul. Wincentego Pola 22 Nowy Sącz lub na adres mailowy biuro@swns.pl
Karta informacyjna winna być wypełniona i podpisana przez osobę, z którą zawarta została umowa o świadczenie usług dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.

 

 

Pliki do pobrania

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne  RP Małopolska
Awarie i remonty