Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

Współpraca naukowa

Rozwój technologiczny i zarządczy Spółki wspierany jest poprzez partnerstwa z ośrodkami naukowo badawczymi, uczelniami wyższymi oraz współpracę z innymi podmiotami sektora wodociągowego.

Bieżące nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi zaowocowało podpisanymi umowami i porozumieniami o współpracy z:

1.Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie porozumienie o współpracy zwarte dnia 09.06.2017r.

Podejmowana tematyka badawcza obejmuje w szczególności monitoring parametrów jakości wody w sieci i to w czasie rzeczywistym (on-line).
 

2. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu porozumienie o współpracy zawarte dnia 08.05.2017r. 

Umowa nr 17/PPZ/ZP/2017/II o pilotażowe praktyki studenckie dla studentów uczestniczących w projekcie praktyk zawodowych studentów PWSZ w Nowym Sączu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” zawarta w dniu 03.10.2017r.

 

3. Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - porozumienie o współpracy zawarte w dniu 23.10.2017r.

Wspólna działalność naukowa jest szczególnie ukierunkowana na tereny wiejskie i obejmowała będzie min. analizy jakości wody oraz jakości ujmowanych ścieków a także szeroko rozumianego monitoringu systemu ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów (min. analizy ilości i jakości ścieków odpływających ze zlewni terenów wiejskich w stosunku do ilości i jakości ścieków dostarczanych od odbiorców tychże zlewni).

Namacalnym wynikiem zawiązanej współpracy jest realizacja Agendy badawczej w ramach projektu pn. „Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” poprzez rozbudowę bazy aparaturowej dla potrzeb innowacyjnego wykrywania zagrożeń oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Po rozbudowie aparatury badawczej przewiduje się rozpoczęcie innowacyjnych badań i analiz zgodnie z opracowaną Agendą Badawczą we współpracy przedsiębiorstwa z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Planowana jest realizacja prac badawczo-rozwojowych:

 • o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionalnej, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i zwiększenie nadzoru i kontroli nad utrzymaniem we wszystkich odcinkach sieci stabilności i wysokiej jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorców oraz zwiększenia bezpieczeństwa odbioru i transportu ścieków bytowo-gospodarczych,
 • charakteryzujących się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne poprzez lokalizację i eliminację miejsc infiltracji ścieków do środowiska oraz wód przypadkowych z gruntu do systemu kanalizacji sanitarnej, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa odbioru i transportu ścieków bytowo-gospodarczych.

 

4. Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie – porozumienie o współpracy zawarte w dniu 26.03.2018r.

Podejmowana współpraca m.in. dotyczy automatyzacji i wizualizacji procesów technologicznych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych procesów sterowania.

Podpisane umowy i porozumienia mają na celu udokumentowanie podejmowanej od wielu lat współpracy z ośrodkami naukowymi, w szczególności w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz kształcenia studentów, szczególnie w zakresie realizacji przez studentów praktyk i staży, współpracy w dziedzinie badań naukowych i dydaktyki, polegających na wykonywaniu dla potrzeb Spółki prac naukowo badawczych, studialnych, koncepcyjnych, projektowych, ekspertyz i opinii oraz studenckich prac dyplomowych. Zawiązana współpraca pozwala na wzrost działalności rozwojowej Spółki, w tym wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań chroniących środowisko naturalne oraz optymalizujące nakłady. Planowane prace badawczo-rozwojowe zapewnią dynamiczny rozwój oraz bezpieczeństwo świadczonych usług w świetle dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, a także zbudowania partnerskich relacji transferu wiedzy i doświadczenia.


 
Na podstawie Uchwały Zarządu Spółki „Sądeckie Wodociągi” w dniu 22.05.2018r. została powołana Rada Naukowa Działu Badań i Rozwoju Spółki „Sądeckie Wodociągi” w składzie:

 1. Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz -  Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 2. Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
 3. Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w Krakowie,
 4. Dr hab. inż. Krzysztof Gaska – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 5. Dr hab. inż. Tomasz Bergel – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 6. Dr inż. Grzegorz Przydatek – Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 
Rada Naukowa Działu Badań i Rozwoju Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” stanowi Organ inicjujący, opiniodawczy i doradczy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej Spółki oraz swoistą „platformę wiedzy” w szczególności w zakresie podejmowanych przez Dział Badań i Rozwoju przedmiot problemów badawczych:

 • Inżynieria i ochrona środowiska;
 • Gospodarka wodno-ściekowa;
 • Techniki i technologie oczyszczania wód i ścieków;
 • Energetyka, Informatyka, Automatyka i Robotyka w inżynierii środowiska i gospodarce wodno-ściekowej.

 Dnia 05 lipca 2018r. miało miejsce Posiedzenie Inauguracyjne Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju Spółki „Sądeckie Wodociągi” z o.o. w Nowym Sączu, w czasie którego m.in. określono tzw. „obszary interwencji” istotne dla działalności Spółki i wymagające rozszerzenia współpracy ze środowiskiem naukowym obejmujące w szczególności:

 • Bezpieczeństwo dostaw wody i oczyszczania ścieków:
 • Optymalizacja wytwarzania i  wykorzystania energii elektrycznej i ciepła
 • Racjonalna gospodarka osadami ściekowymi i osadami z koagulacji wody
 • Dywersyfikacja działalności Spółki
 • Transport przyjazny  środowisku
 • Wdrożenie systemu informacji przestrzennej.

 Członkowie Rady Naukowo-Programowej podkreślili znaczenie powołania Rady Naukowej Działu B+R Spółki jako potwierdzenie ciągłości instytucjonalnej współpracy Spółki ze środowiskiem naukowym i innowacyjne podejście do wzajemnej kooperacji.

Spółka „Sądeckie Wodociągi” od lat współpracuje z ośrodkami naukowymi, udostępniając materiały na potrzeby prac dyplomowych oraz przy kształceniu studentów, szczególnie w zakresie praktyk dyplomowych i staży zawodowych.
Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Naukowych zainteresowanych udostępnieniem materiałów do celów naukowych prosimy o złożenie wniosku (wzór do pobrania poniżej) w siedzibie Spółki „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Pola 22.
 
Wzór wniosku o udostępnienie informacji do celów naukowych i dydaktycznych - w załącznikach.
 
Jednocześnie, prosimy Opiekunów Naukowych oraz Promotorów prac naukowych o kontakt z Działem Badań i Rozwoju w celu uzgodnienia tematów prac naukowych, które mogą stanowić odpowiedzi na bieżące tematy badawcze i problemy podejmowane w Spółce.
 
Działalność B+R skupia się także, na upowszechnianiu wyników badań i osiągnięć m.in. poprzez publikowanie wyników badań i analiz w specjalistycznych wydawnictwach naukowych oraz prezentacje w sesjach konferencji naukowo-technicznych, seminariach i sympozjach.
 
Czynny udział w Konferencjach naukowych:

 1. referat A. Generowicz, I. Zimoch, K. Gaska, J. Ciuła pt.: „Zintegrowany system wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej” wygłoszony w czasie IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody” 31.05-02.06.2017r. w Brennej
 2. referat J. Ciuła, K. Gaska, A. Generowicz, A. Hajduga „Municipal Waste Management Plant as Energy Prosumer” wygłoszony w czasie 1st Polish IWA Young Water Professionals Conference “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” Cracow 2017
 3. referat E. Wysowska, A. Kicińska, G. Nikiel pt.: „Analiza naturalnej podatności ujęć wód podziemnych na ryzyko migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu na przykładzie wybranego fragmentu zlewni Dunajca” wygłoszony w czasie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Edukacja-Zdrowie-Środowisko" 2017.06.01-02 w Kielcach
 4. referat E. Wysowska, G. Nikiel pt.: "Metodyczne podejście do konieczności ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych na przykładzie ujęcia w Starym Sączu" wygłoszony w czasie IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2017” 2017.09.07-08 we Wrocławiu
 5. wystąpienie posterowe K. Kudlik, E. Wysowska „Przedsięwzięcia na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie wodociągowo - kanalizacyjnym” w Międzynarodowej Konferencji „Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna” 14-15 września 2017 r. w Krakowie
 6. wystąpienie posterowe J. Ciuła, K. Kudlik, E. Wysowska „Wody podziemne w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (ZZW) aglomeracji Nowego Sącza jako przykład racjonalnej gospodarki zasobami” w Międzynarodowej Konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami” 18-19 września 2018 r. w Krakowie
 7. wystąpienia w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura Krytyczna Miast” 24-26 października 2018r. w Rytrze:
 • posterowe T. Bergel, K. Kudlik, G. Kaczor „Ocena wpływu lokalizacji sieci wodociągowej w terenie na jej awaryjność”
 • posterowe K. Gaska, I. Zimoch, J. Ciuła „Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, z wykorzystaniem zaawansowanych modeli obiektów sterowania inferencyjnego”
 • posterowe K. Gaska, A. Generowicz, J. Ciuła „Technologia GIS jako system wspomagania decyzji do identyfikacji i oceny zasobów nieenergetycznych w Polsce, jako realizacja europejskiej strategii „urban mining”
 • posterowe K. Gaska, A. Generowicz, T. Żaba, K.V. Vasylovych „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych jako narzędzia wspomagającego monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji spalania odpadów”
 • posterowe I. Wiewiórska, I. Głaz, J. Ciuła „Analiza bezpieczeństwa jakościowego wody uzdatnionej w ZUW w Starym Sączu”
 • referatowe A. Kicińska, E. Wysowska „Ryzyko zdrowotne wynikające z występowania wybranych metali w wodzie ujmowanej i uzdatnionej na przykładzie zbiorowego ujęcia Beskidu Sądeckiego”
 • referatowe I. Zimoch, E. Bartkiewicz, K. Gaska „Analiza efektywności energetycznej eksploatacji systemów wodociągowych w oparciu o numeryczny model hydrauliczny”.

Publikowanie i upowszechnianie wyników badań:

 1. artykuł A. Generowicz, I. Zimoch, K. Gaska, J, Ciuła pt.: „Zintegrowany system wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej” opublikowany w „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Rozdział A Innowacyjne technologie ujmowania i uzdatniania wody”, 2017, vol. 6, 29-36.
 2. artykuł K. Gaska, A, Generowicz, I. Zimoch, J. Ciuła, Z. Iwanicka pt.: „A high-performance computing (HPC) based integrated multithreaded model predictive control (MPC) for water supply networks” opublikowany w „Architecture Civil Engineering Environment” The Silesian University of Technology, 4/2017.
 3. artykuł K. Kudlik, E. Wysowska pt.: „Przedsięwzięcia na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym” opublikowany w monografii „W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa miast” 2017.
 4. artykuł K. Kudlik, T. Bergel, G. Kaczor pt.: „Analiza przyczyn nieuzasadnionego wzrostu natężenia przepływu w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej” opublikowany w „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 4/2017.
 5. artykuł E. Wysowska, K. Kudlik, J. Ciuła pt.: „Wody podziemne w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (ZZW) aglomeracji Nowego Sącza jako przykład racjonalnej gospodarki zasobami” opublikowany w monografii „Gospodarka o obiegu zamkniętym a racjonalne gospodarowanie zasobami. Elementy zarządzania w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym” Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2018.

Pliki do pobrania

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty