Strona Konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast
Biuletyn Informacji Publicznej spółki Sądeckie Wodociągi
994
Pogotowie
wodociągowe
(18) 443-86-43

RODO

Ochrona danych osobowych w Spółce Sądeckie Wodociągi

25 maja 2018 r. zostało obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO).

Administrator danych osobowych - Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830. (dalej Spółka) w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych w Spółce, a także ich ochrony, m.in. przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO oraz przed zmianą, utratą lub zniszczeniem,  opracował procedury i wdrożył szereg rozwiązań organizacyjnych i zabezpieczeń technicznych mających służyć osiągnięciu cech przetwarzania danych osobowych takich jak: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacji przetwarzania danych oraz ograniczeniu czasu ich przechowywania. 

Administrator zorganizował i przeprowadził szkolenia pracowników w zakresie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych, które powtarzane są cyklicznie. W oparciu o przepisy RODO, Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także dotychczasowe praktyki nabyte podczas ochrony danych w Spółce na podstawie uchylonej już Ustawy z 1997r. o ochronie danych osobowych, Administrator opracował dokument Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. 

Dokumentacja ta określa wewnętrzne zasady i wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Spółki oraz pracowników biorących udział w procesie przetwarzania danych osobowych zarówno w systemach informatycznych, jak i w systemach tradycyjnych (papierowych).

Pozostałe informacje:
 

 1. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawowe przepisów krajowych w celu:
 2. zawarcia i realizacji umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. wypełnia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w celach archiwalnych oraz w interesie publicznym, a w szczególności do:
 • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych za świadczone usługi,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 1. realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, stanowiących w szczególności: ustalanie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, wykonanie umowy, której stroną jest Administrator.
 2. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Spółka w związku z prowadzoną działalnością w zakresie sprzedaży, dostarczania wody pitnej, odprowadzaniem ścieków, wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, usług komercyjnych (np. czyszczenie kanalizacji, dostawa wody beczkowozem, usług laboratoryjnych, instalacji i demontażu wodomierzy) oraz utrzymywaniem sieci wodno-kanalizacyjnej - przetwarza w szczególności kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji, adres punktu poboru wody, nr PESEL, dane rozliczeniowe do faktury, numer klienta, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP, REGON, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne dane zawarte we wnioskach lub korespondencji kierowanej do Spółki. Dane pozyskiwane są przede wszystkim bezpośrednio od osoby których dane dotyczą, w momencie: zawarcia umowy ze Spółką na świadczone usługi, prowadzoną  korespondencję, ustanawiane służebności przesyłu, składane wnioski, reklamacje i skargi, jak również za pośrednictwem internetowego formularza rejestracyjnego EBOK (elektroniczne biuro obsługi klienta). Spółka również może otrzymać dane od osób trzecich (np. od właściciela budynku, inwestora, projektantów, podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
 4. Dane Spółka będzie przekazywać jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym ze Spółką w ramach świadczenia usług zapewniających rozwiązania techniczne i organizacyjne na podstawie spisanej stosownej umowy.
 5. Spółka będzie przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.I celów przetwarzania, w szczególności:
 6. w zakresie zawarcia i wykonania umów - przez okres potrzebny do zawarcia umów, obowiązywania, zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń –  zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 7. w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 8. w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 9. w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu ich wycofania.
 10. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 11. dostępu do dotyczących jej danych osobowych - art. 15 RODO;
 12. sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
 13. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO t.j.;
 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO;
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy - art. 21 RODO.
 3. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Spółka nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. Do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO, został powołany Inspektor ochrony danych pan Radosław Kosakowski, z którym można skontaktować się  poprzez adres e-mail: iod@swns.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.

Naszą misją jest skupiać uwagę na działaniach na rzecz sądeczan i sądeczanek. Naszymi codziennymi działaniami wspieramy obszary zrównoważonego rozwoju Nowego Sącza i okolic.

Otwórz: Sądeckie Wodociągi działania CSR

Historyczne zdjęcia sądeckich wodociągów, zobacz jak wyglądała budowa rurociągów i zakładu pomp.

Otwórz: Historia sądeckich wodociągów
Fundusze Unijne RP Małopolska
Awarie i remonty